Smernica KŠZ SR č. 4/2003
o poskytovaní náhrad účastníkom akcií/*

Časť I.
Základné ustanovenie

1/ Smernica sa vzťahuje na účastníkov akcií organizovaných KŠZ a jej zložkami.2/ Smernica je vypracovaná v súlade so zákonom č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách a jej doplnkoch v znení Zákona 53/1996 Z.z. a určuje základné zásady hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov a jednotlivých športový zväzov združených v KŠZ.3/ Podľa § 3 Zákona č. 283/2002 Zb. o cestových náhradách zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a ukončenie pracovnej cesty, môže určiť aj ďalšie podmienky cesty. Zamestnávateľ je pritom povinný prihliadať na oprávnené záujmy zamestnanca.4/ Podľa § 4 Zákona č. 283/2002 Zb. zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí :

a/ náhrada preukázaných cestovných výdavkov

b/ náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie

c/ stravné

d/ náhrada preukázaných nevyhnutných vedľajších výdavkov5/ Pri akciách KŠZ ekonomické oddelenie KŠZ môže poskytnúť pracovníkovi preddavok /zálohu/, ktorý je zúčtovateľný najneskôr do 30 dní od ukončenia akcie, na ktorú bol preddavok poskytnutý.6/ Zúčtovateľ, ktorý predkladá doklady na preplatenie musí dbať to, aby tieto boli zúčtovateľné :

- pokladničný doklad, alebo doklad z registračnej pokladne musí obsahovať názov a adresu dodávateľa, IČO, DIČ, jednotkovú cenu, spôsob kalkulácie, podpis, pečiatku. Pri preplácaní stravovania a ubytovania doloží vedúci akcie prezenčnú listinu

- hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov /cestovné, ubytovanie, iné/ musí obsahovať meno a priezvisko, miesto uskutočnenia akcie, číslo občianskeho preukazu, alebo rodné číslo, spôsob dopravy, sumu, cestovné lístky, podpis o prevzatí vyúčtovania, podpis účtovateľa /vedúceho akcie/

- pri nepredložení cestovného lístka na cestu späť z miesta konania sa prepláca účastníkovi hodnota cestovného lístka za cestu do miesta konania. Lístky za použitie MHD sa do vyúčtovania predkladajú ako ostatné cestovné lístky. Lehátko na cestu späť z miesta konania sa preplatí len v prípade, že vo vyúčtovaní je uvedené číslo tohto dokladu /po 22.hod./

- Zúčtovanie cestovného pri použití motorového vozidla musí obsahovaťdátum akcie, meno a priezvisko vodiča, mená a priezviská spolucestujúcich, účel cesty, číslo občianskeho preukazu, číslo havarijnej poistky, číslo vodičského preukazu, kópiu technického preukazu /veľkého/ a doklad o zakúpení pohonných hmôt.- Hromadné zúčtovanie odmien za vykonané práce musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, popis práce, počet odpracovaných hodín, sadzbu za výkon práce, sumu, výšku dane, podpis o prevzatí vyúčtovania, podpis vedúceho akcie.Podľa možnosti používať tlačivá „Dohoda o vykonaní práce " /viď.príloha /Časť II.

Sadzby stravného a cestovného pri akciách KŠZ

A. Stravné1/ V zmysle Zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách a neskorších zmien je stravná jednotka za kalendárny deň určená nasledovne :

a/ 72,- Sk ak pracovná cesta trvá od 5 do 12 hodín

b/ 110,- Sk ako pracovná cesta trvá viac ako 12 hodín, najviac však 18 hodín

c/ 170,- Sk ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 18 hodín2/ Ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na pracovnej ceste bezplatné stravovanie v plnom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.3/ Ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené stravovanie čiastočne, zamestnávateľ mu stravné úmerne kráti :

- raňajky = o 20 %

- obed = o 40 %

- večera = o 40 %4/ Poskytnutie niektorého druhu stravy /raňajky, obed, večera/ by na jednu osobu a deň nemalo presiahnuť maximálnu výšku sadzby stravného.5/ Pri akciách KŠZ, ktoré trvajú dlhšie ako 8 hodín, je možné poskytnúť okrem stravovania aj občerstvenie vo výške maximálne 100,- Sk na jednu osobu a deň.6/ Pri akciách KŠZ, ktoré trvajú do 8 hodín je možné poskytnúť okrem stravovania aj občerstvenie vo výške maximálne 60,- Sk na jednu osobu a deň.7/ Pri akciách KŠZ, ktoré sú financované zo štátnych prostriedkov, je zákaz účtovať alkoholické nápoje. Alkoholické nápoje je možné vyúčtovať osobitne, ak sa vo vyúčtovaní uvedie z akých zdrojov budú účty preplatené / napr. zo sponzorských a pod./. 8/ Pri sústredeniach štátnej športovej reprezentácie určuje výšku stravnej jednotky príslušný športový zväz. Spravidla sa strava zabezpečuje prostredníctvom fakturácie. Faktúra musí obsahovať názov dodávateľa,registráciu, IČO, DIČ, jednotkovú cenu, spôsob kalkulácie, názov peňažného ústavu, číslo účtu, pečiatku, podpis, rozpis stravy a pred platením musí byť odsúhlasená podpisom vedúceho akcie.

9/ Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom, stravné v inej ako slovenskej mene. Stravné v inej ako slovenskej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni,pričom čas trvania zahr.prac.cesty mimo územia SR je rozdelený na časové pásma 

a,.do 6 hod.vrátane

b,.nad 6 hod. až 12 hod.

c,.nad 12 hod

.

10/ Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvá v kalendárnom dni 

a, do 6 hodín vrátane,patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% zo základnej sadzby stravného ,ak nie je ďalej ustanovené inak,

b, nad 6 hod až 12 hod. patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% zo zákl.sadzby stravného ak nie je ustanovené inak,

c, nad 12 hod. patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného ak nie je ustanovené inak11/ Ak je pri zahraničnej prac.ceste v doklade o ubytovaní zamestnanca preukázané poskytnutie raňajok,zamestnávateľ mu poskytuje stravné v inej ako slovenskej mene určené podľa bodov 9 a 10,znížené o

a, preukázanú sumu za poskytnuté raňajky alebo

b, 20% ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 20% zo stravného určeného podľa bodov 9 a 10 alebo ak suma za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.12/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri zahran.prac.ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajšich výdavkov,vreckové v inej ako slovenskej mene vo výške od 5% do 40% stravného.13/ Slovenskému zamestnancovi vyslanému so zahraničia patrí stravné v inej ako slovenskej mene .14/ Zahraničnému zamestnancovi vyslanému do SR patrí za každý kalendárny deň stravné v sume trojnásobku sumy stravného ustanoveného pre pracovné cesty na území SR v časovom pásme nad 18 hodín a vreckové vo výške od 5% do 40% ustanoveného stravného.V prípade,že pracovná cesta zahraničného zamestnanca netrvá celý kalendárny deň,patrí zamestnancovi pomerná suma stravného v závislosti od dĺžky trvania prac.cesty v kalendárnom dni,suma stravného sa zaokrúhli na celé koruny nahor.

B. Cestovné1/ Ak sa zamestnanec dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo, patri mu za každý 1 km jazdy sadzba základnej náhrady a náhrada za spotrebované pohonné hmoty.

2/ Sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy je pri osobných cestných motorových vozidlách 5,40 Sk, ktorá sa pri použití prívesu zvyšuje o 15%

3/ Náhrada výdavkov za pohonné hmoty patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok /doložiť doklad o zakúpení PHM/ platných v čase použitia vozidla a prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze /doložiť fotokópiu TP/ vozidla takto:

a/ ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba len podľa slovenskej technickej 

normy, pre výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy, v prípade jazdy vozidla len

v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40 %.b/ ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa slovenskej technickej 

normy aj normy EHK alebo len normy EHK, pre výpočet sa použije spotreba podľa

normy EHK vypočítaná aritmetickým priemerom, v prípade jazdy vozidla len v meste,

použije sa spotreba určená pre mesto.c/ ak je v technickom preukaze cestného mot.vozidla uvedená spotreba podľa smerníc ES, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky uvedených v príslušnej smernici ES odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného mot.vozidlad/ ak je v techn.preukaze vozidla uvedená spotreba podľa inej normy, pre výpočet sa použije spotreba určená na rýchlostný režim jazdy cest.mot.vozidla zodpovedajúci prevažujúcim podmienkam prac.cesty. 

4/ Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť aj poskytnutie náhrady za použitie cestného motorového vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy : 

- do 50 km tarifa za osobný vlak

- od 50 do 200 km tarifa za rýchlik 2.triedy

- nad 200 km tarifa za rýchlik 1.triedy/EC,IC podľa vlastných smerníc jednotl.zväzov/ 

- tarify Slovenskej automobilovej dopravy podľa ubehnutých km a príslušných sadzieb5/ Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných motorových vozidiel patrí zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách náhrada za pohonné hmoty v cudzej mene za kilometre prejdené v zahraničí nad 350 km, pokiaľ sa s prihliadnutím na technické parametre cestného motorového vozidla zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom na dlhšej vzdialenosti. (podľa objemu nádrže).6/ V prípade použitia nižších sadzieb náhrad, ako je uvedené bodoch 1 – 5, príslušný športový zväz predloží ekonomickému oddeleniu KŠZ internú smernicu o náhradách cestovných výdavkov. /týka sa aj stravného/.Časť III.

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia a platí až do obdobia vydania novej smernice.

V Bratislave dňa 8.09.2003*/ pod pojmom akcia sa pre potreby tejto smernice rozumie účasť na rokovaniach orgánov KŠZ, sústredeniach a účasti športovcov a funkcionárov na podujatiach doma i v zahraničí.