Smernica KŠZ SR č. 1/2007 na uzatváranie zmlúv o súčinnosti a  členských príspevkoch

 

 

1.      Zmluva o súčinnosti a členskom príspevku sa uzatvára každoročne v zmysle Stanov KŠZ SR na obdobie  príslušného kalendárneho roka  /  01.01  -  31.12. /.

2.      Zmluvu podpisujú obe zmluvné strany  do  15. januára príslušného  roka. 

3.      Zmluvu podpisuje  štatutár zväzu resp. poverený zástupca zväzu  a KŠZ SR.

4.      Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch  po dve pre každú zmluvnú  stranu.

5.      Výška členského príspevku je uvedená v zmluve a výsledná suma sa skladá zo základného členského príspevku vyrátaného podľa počtu delegátov na  VZ KŠZ SR  v zmysle Stanov KŠZ SR  (čl.  V. )  s prirátaním poplatku za využívanie služieb.

6.      Termíny úhrady  poplatkov:

a/    v prípade , že zväz hradí len základný členský príspevok – úhrada jednorázovo za celý rok  do 31. januára  
b/   do výšky  50.000,- Sk  v polročných splátkach do 31. januára  a 31. júla  
c/   nad 50.000,- Sk  v štvrťročných splátkach do  15. februára,  30. apríla,  31. júla  a   31. októbra
d/   v prípade dohody je možné uhradiť celý poplatok jednou splátkou   bez ohľadu na výšku sumy

7.      Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne po upomienke môže byť sankcionované v zmysle  Stanov KŠZ SR , článok III. odsek 6.

8.     Zmluvu je možné meniť a doplniť len písomnou formou a dohodou   zmluvných strán.

 

Schválené vo VV  KŠZ  SR  dňa :  19.6.2007

 

Platnosť od 1.1.2008